Vilkår og betingelser

Kontaktinfo

KDK Rengøring
Vestkraftgade 1, 3. sal
6700 Esbjerg
info@kdkrengoering.dk
www.kdkrengoering.dk
CVR.nr.: 43367463

1. Generelt

Betingelserne og vilkår er gældende for alle aftaler om udførelse af serviceydelse leveret af KDK Rengøring, og finder anvendelse i det omfang, de ikke er fraveget ved skriftlig aftale mellem KDK Rengøring og kunden.

Når der i betingelserne er anført ”lokationen”, svarer dette til de fysiske rammer hvor tjenesteydelsen finder sted.

Kunden blive betegnet som kunden og KDK Rengøring bliver betegnet som KDK Rengøring.

2. Tilbud og indgåelse af serviceaftale

Efter aftale med kunden, sender KDK Rengøring tilbuddet og gældende forretningsbetingelser.

2.1 Tilbuddets gyldighed

Tilbuddet gælder i 30 dage fra tilbuddets afsendelse eller indtil dagen før serviceydelsen, som tilbuddet indebærer, skal udgøres.

2.2 Kundens accept og rettelser

Når kunden accepterer tilbuddet, eventuelt med ændringer, foretager KDK Rengøring herefter rettelser og sende endelig ordrebekræftelse til kunden.

Når der i tilbuddet er anført en specifik dato for udførsel af opgaven, der ligger indenfor 30 dage, skal tilbuddet accepteres senest 7 dage før udførsel.

2.3 Ændringer i tilbuddet

KDK Rengøring har til enhver tid ret til at ændre i tilbuddet, når kunden ikke har accepteret det endnu.

2.4 Forbehold for fejl

Der tages forbehold for personlige fejl, trykfejl, stavefejl og lignende i de tilbud, som KDK Rengøring sender ud til kunderne. Hvis der er lavet fejl i tilbuddet, der stiller KDK Rengøring i dårligere position, er tilbuddet ikke gældende.

3. Adgangsforhold

3.1 Udlevering af adgangsgivende emner

Kunden udleverer nøgler, nøglekort eller dørkode til KDK Rengøring efter aftale og behov.

3.2 Bortkomne nøgler og nøglekort

KDK Rengøring erstatter eventuelt bortkomne nøgler, der er udleveret til KDK Rengørings personale med dokumentation.

Dokumentation kan være i form af underskrevet kvittering eller bekræftelsesmail fra KDK Rengøring.

Enhver anden omkostning som følge af bortkomne nøgler erstattes ikke, herunder ikke omkostninger til omstilling af låsesystemer, omkostninger til låsesmed eller ethvert andet direkte eller indirekte økonomisk tab.

3.3 Opbevaring af nøgler og nøglekort

Alle fysiske nøgler, nøglekort og lignende adgangsgivende emner bliver bevaret i en låst boks, som kun KDK Rengøring har adgang til, hos KDK Rengøring og må ikke tages med hjem af KDK Rengørings personale, hvis dette ikke er aftalt mellem KDK Rengøring og kunden.

3.4 Tilbagelevering af nøgler og nøglekort

Ved opsigelse af serviceydelse eller ved engangsydelser, hvor KDK Rengøring har fået udleveret en nøgle eller nøglekort, er det kundens ansvar at få hentet nøglen eller nøglekortet igen, hvis andet ikke er aftalt mellem parterne.

3.5 Kundens oplysningspligt ved ændring af adgangsforhold

Kunden har pligt til at oplyse KDK Rengøring om ændringer af adgangsforhold til lokationen 24 timer før udførelse af ydelsen.

Hvis KDK Rengørings personale ankommer til lokationen, hvor ydelsen skal udføres, og kan ikke få adgang, skal det fulde beløb, der er aftalt mellem parterne, betales af kunden. Dog ikke, hvis KDK Rengøring har været skyld i at kunden ikke har kunnet bringe ændringen til kende hos KDK Rengøring.

3.6 Lokationens tilgængelighed

Ved almindelig privatrengøring og almindelig erhvervsrengøring, skal lokationen være ryddet op, hvis andet ikke er aftalt mellem parterne, så KDK Rengørings personale har let adgang til det, der skal gøres rent. Hvis dette ikke overholdes, har KDK Rengørings personale ret til ikke at udføre dele af opgaven.

I værste tilfælde, hvor adgang til gulv, skabe, osv., er yderst problematisk for KDK Rengørings personale, kan personalet forlade lokationen uden at gennemføre ydelsen. I det tilfælde skal kunden betale det fulde beløb, der er aftalt mellem parterne. Hvis KDK Rengørings personale alligevel udfører opgaven, tillægges der et gebyr på 50% af fakturaen.

KDK Rengørings personale skal til enhver tid kunne parkere tæt på (indenfor 50 meter) lokationen.

Ved flytterengøringsydelser skal lokationens indvendige del allerede være 100% ryddet, så det kun skal rengøres af KDK Rengørings personale.

3.7 Adgang til elektricitet og vand

Kunden skal altid sikre sig, at KDK Rengørings personale har adgang til elektricitet og vand.

Hvis dette ikke overholdes af kunden, har KDK Rengørings personale ret til at forlade stedet uden at gennemføre ydelsen samt har KDK Rengøring ret til at kræve det fulde beløb, der er aftalt mellem kunderne, betalt øjeblikkeligt.

4. KDK Rengøring og dens personale

4.1 Tavshedspligt

KDK Rengøring og dens personale har fuld tavshedspligt overfor sine kunde i alle forhold, inkl. hændelser, der kunne ske, mens KDK Rengørings personale udfører sine ydelser hos kunden, samt lokationernes tilstande.

KDK Rengørings personale, der ikke opretholder tavshedspligten, bliver afskediget øjeblikkeligt.

4.2 Personalekrav

Personalet, der er ansat hos KDK Rengøring, har ved ansættelsesstart bevist ren straffeattest og eventuelt opholds- og arbejdstilladelse i Danmark.

4.3 Udskiftning af fast personale

KDK Rengøring gør sit allerbedste for at faste kunder har fast personale, der betjener dem. Det kan dog i tilfælde af sygdom, ferie, opsigelse eller afskedigelse ske udskiftning af fast personale.

I disse tilfælde er KDK Rengøring forpligtet at meddele det til de berørte kunder og oplyse, hvem det nye personale er og om det er en midlertidig eller permanent udskiftning af personale.

5. Forsikringer, skader og erstatninger

KDK Rengøring har tegnet alle lovpligtige erhvervsforsikringer.

Såfremt en medarbejder uagtsomt forvolder skade på en genstand under udførsel af opgaven, erstatter KDK Rengøring genstanden i henhold til dansk rets almindelige regler, i det omfang disse ikke er fraveget i parternes aftale eller nærværende generelle betingelser.

Det er yderst vigtigt at KDK Rengøring gøres opmærksom på skaden uden forsinkelse og uden ugrundet ophold efter skaden i sagens natur burde være opdaget.

Såfremt KDK Rengørings personale selv under udførsel af opgaven konstaterer, at vedkommende har forvoldt en skade, bliver dette straks anmeldt til KDK Rengøring samt kunden. KDK Rengørings ledelse vil herefter kontakte kunden og aftale, hvordan dette skal erstattes.

Ved større skader vil KDK Rengøring straks rette henvendelse til dens forsikringsselskab og der kan derfor være ventetid i forhold til opgørelse eller udbetaling af erstatning eller udbedring af skaden.

Evt. erstatning afregnes separat og kan derfor ikke modregnes i serviceydelserne. Har kunden genstande, som er specielt kostbare eller har stor affektionsværdi, skal denne information videregives til KDK Rengøring i forbindelse med indgåelse af serviceaftalen og forinden opstart af serviceaftalen.

Erstatningsudbetaling/genkøb sker først efter KDK Rengørings forsikringsselskab har godkendt erstatningsudbetalingen/genkøbet, herunder også beløbsmæssigt.

6. Produktansvar

KDK Rengøring anvender i enhver sammenhæng anerkendte og af offentlige myndigheder godkendte rengøringsprodukter.

KDK Rengøring kan ikke drages til ansvar for sygdom, sygefravær eller anden gene eller skade hos kunden eller på genstande, som følge af sædvanlig og korrekt anvendelse af disse produkter.

Såfremt der måtte være særlige forhold, der gør sig gældende, opfordres kunden til at hente oplysning hos KDK Rengøring om, hvilke produkter der anvendes til rengøring.

Oplysninger i form af datablade kan skaffes ved henvendelse til KDK Rengøring.

7. Betalingsbetingelser

7.1 Betalingsmuligheder

KDK Rengørings kunder har mulighed for at betale deres fakturaer online via en link, kunderne modtager sammen med e-mailen, hvor fakturaen er vedlagt. Betalingsløsningen er leveret af Quickpay og Clearhaus.

De betalingsmuligheder, kunderne har, er MasterCard, Visa, Maestro og MobilePay.

Eventuelt kan kunderne betale via udenlandsk bankoverførsel til vores erhvervskonto hos Revolut. IBAN- og BIC (SWIFT)-numrene leveres efter forespørgsel.

7.2 Betalingsfrister

Betalingsfristerne findes på ydelsernes sider på KDK Rengørings hjemmeside.

Ved overtrædelse af fristen sendes rykkere med et rykkergebyr samt en procentsats, der svarer til markedsrenten.

Store erhvervskunder har mulighed for at aftale betalingsfrister med KDK Rengøring.

7.3 Depositummer

KDK Rengøring forbeholder sig retten til at kræve depositummer, før udvalgte ydelser udføres. Hvilke ydelser det handler om i ydelsernes sider på www.kdkrengoering.dk

8. Prisændringer

KDK Rengøring regulerer priserne hvert år og følger eventuelle inflationer, lønstigninger i personalet, produktprisstigninger, stigninger i brændstofpriserne.

8.1 Prisændringsvarslinger

KDK Rengøring har pligt til at meddele om prisstigningerne over for dens kunder med en måneds varsel.

9. Aftaleopsigelse

9.1 Ikke-kontraktlige kunder

Alle kunder, der ikke har skrevet en bindende kontrakt med KDK Rengøring, har ret til at opsige aftalen med KDK Rengøring uden varsel.

9.2 Kontraktlige kunder

Kunder, der har bundet sig med skriftlige kontrakter med tidsbegrænsning med KDK Rengøring og ikke vil fortsætte samarbejdet med KDK Rengøring, skal meddele KDK Rengøring om dette én måned før kontraktens udløb.

10. Ansvarsbegrænsning

Hvor ikke andet er bestemt i aftalen med kunden eller i gældende forretningsbetingelser, er KDK rengøring ansvarlig overfor kunden i overensstemmelse med dansk rets almindelige erstatningsretlige regler.

KDK Rengøring er dog i intet tilfælde ansvarlig overfor kunden for indirekte tab, herunder, men ikke begrænset til, tidstab, driftstab, avancetab, tab af produktion, salg, fortjeneste eller goodwill, medmindre det er forårsaget forsætligt.

11. Force majeure

KDK Rengøring er ikke ansvarlig overfor kunden for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henføres til force majeure. Ansvarsfriheden består så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er udenfor KDK Rengørings kontrol og som KDK Rengøring ikke burde eller kunne have forudset ved serviceaftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, brand, oversvømmelser, pandemier, generel vare- eller medarbejderknaphed, krig, terror, arbejdsstridigheder, blokader, hastelove, mv.

12. Reklamation

Skulle der være opgaver, som ikke er udført tilfredsstillende af KDK Rengøring, skal en reklamation meddeles til KDK Rengørings ledelse med det samme og uden ugrundet ophold efter, at reklamationen/manglen i sagens natur burde være opdaget.

12.1 Tidsfrist

Reklamationer på den udførte rengøring meddeles umiddelbart efter rengøringens ophør eller senest kl. 8.00 dagen efter, således KDK Rengøring har mulighed for at udbedre den anførte reklamation.

12.2 Reklamationsmeddelelse

Af hensyn til KDK Rengørings vurdering af reklamationen/manglen samt opfølgning til HRs medarbejdere bedes reklamationer/mangler være dokumenteret via fotos, der kan sendes som sms eller via e-mail. Husk at angive adresse samt dato for udførsel.

12.3 Udbedring og reduktion af pris

Reklamationer, der skal rettes op på, skal ske telefonisk til KDK Rengørings hovedtelefonnummer. KDK Rengøring forbeholder sig retten til straks det er muligt at sende egne folk ud for at rette op på fejl og mangler. Der ydes ikke en reduktion i prisen for arbejde udført af KDK Rengøring, såfremt KDK Rengøring ikke forinden har haft mulighed for selv at udbedre reklamationen.

Reklamationer, der kun ønskes meddelt, men ikke rettet op på med det samme (f.eks. indenfor bagatelgrænse) eller anden meddelelse om rengøringens kvalitet, kan også ske via e-mail.

På opgaver udført efter timeforbrug, ydes der, ved eventuelle mangler på udført arbejde, ikke dekort på den samlede faktura. Såfremt der mangler at blive udført arbejde, kommer KDK Rengørings personale gerne igen og udfører ekstraarbejdet.

12.4 Besigtigelse og ubegrundet reklamation

Besigtigelse af reklamation foretages af KDK Rengørings ledelse. Såfremt reklamationen viser sig at være ubegrundet, under bagatelgrænsen eller skyldes kundens egne forhold, faktureres kunden for timeforbrug + kørselstid (495 kr. inkl. moms pr. påbegyndt time).

13. Persondata

KDK Rengøring er dataansvarlig for de persondata KDK Rengøring har registreret om kunden. KDK Rengøring sørger for at behandle disse oplysninger i overensstemmelse med gældende regler om persondata.

KDK Rengøring indsamler kun de personoplysninger som kunden vælger at dele med KDK Rengøring Det kan f.eks. være navn, adresse, mailadresse, telefonnummer og lignende.

KDK Rengøring behandler kundens persondata, i det omfang det er nødvendigt af hensyn til opfyldelsen af kontrakten med kunden, herunder i forbindelse med fakturering, kvalitetssikring mv.

Persondata anvendes alene til markedsføringsmæssige formål, herunder udsendelse af nyhedsbreve, hvis kunden har givet samtykke, eller hvis lovgivningen tillader det uden forudgående samtykke.

KDK Rengøring videregiver som klar hovedregel aldrig personoplysninger til tredjemand. Videregivelse vil således alene ske, hvis det er nødvendigt, og der er et lovligt grundlag herfor. Det kan f.eks. være, hvis en offentlig myndighed har krav på udlevering af oplysningerne.

KDK Rengøring behandler og opbevarer persondata så længe, det er nødvendigt af hensyn til at levere den aftalte ydelse til kunden. Efterfølgende opbevares oplysningerne i 5 år før de slettes, jf. kravene herom i bogføringsloven.

KDK Rengøring overholder sikkerhedsreglerne i persondataforordningen og databeskyttelsesloven. Herunder har KDK Rengøring sørget for at indføre passende sikkerhedsforanstaltninger både IT-sikkerhedsmæssigt og organisatorisk, for at sikre at kundens persondata hverken mistes eller misbruges.

Den registrerede har ret til at få indsigt i de persondata KDK Rengøring har på sig. Derudover har den registrerede efter omstændighederne ret til at anmode om dataportabilitet, sletning eller retning af sine persondata, samt til at gøre indsigelse mod behandlingen af samme.

KDK Rengøring kan kontaktes, såfremt den registrerede ønsker at klage, at benytte sine persondatarettigheder ovenfor eller hvis der er andre spørgsmål.

Der er også mulighed for at klage til Datatilsynet over KDK Rengørings behandling af personoplysninger. Se mere på www.datatilsynet.dk. Det anbefales dog at kontakte KDK Rengøring direkte først.

13.1 Videoer og billeder

Til brug i intern undervisning eller markedsføring kan det ske, at KDK Rengøring tager fotos eller videoer af opgaven før og efter.

KDK Rengøring anvender kun billeder, der ikke kan forbindes til en specifik adresse.

Ønsker kunden alligevel ikke, at billeder eller video må anvendes til undervisning/markedsføring, meddeles dette til KDK Rengøring.

14. Servicefradraget

Servicefradraget er blevet ændret for 2022. Den nye ordning giver fradrag på op til kr. 6.400 kr. pr. person over 18 år i husstanden for serviceydelser i hjemmet.

KDK Rengøring står ikke for indberetning af dette fradrag og fraskriver sig alt ansvar for korrekt indberetning heraf.

Vi henviser til SKATs hjemmeside for yderligere information.

15. Andre betingelser

TV-skærme aftørres ikke.

PH-lampers glassærme aftørres ikke.

Er mindre end 20% af arealet, hvor rengøringen skal udføres ikke tilgængeligt, må kunden acceptere, at medarbejderen ikke gør rent. Som eksempel kan nævnes overflader med megen brugskunst, skriveborde, der ikke er opryddet, mm.

Reoler med legetøj, bøger, mm., aftørres ikke på børneværelser i henhold til reglen om 20% tilgængelige overflader.

En standardrengøring udføres i en højde af 1,8 m. Al arbejde i en højde herover skal aftales særskilt.

Spindelvæv fjernes, men kunden må være indforstået med, at lyset kan spille ind, hvorved enkelte områder kan fravige rengøringspersonalets synsfelt. Edderkopper kan hurtigt lave nye spind og derfor kan nyt spindelvæv være opstået efter endt rengøring. KDK Rengøring henviser til punktet omkring reklamationer, hvis der måtte forekomme spindelvæv efter endt rengøring.

16. Ændring af forretningsbetingelser

KDK Rengøring har ret til at ændre forretningsbetingelserne ensidigt og til enhver tid.

17. Værneting og lovvalg

Dansk ret finder anvendelse på eventuelle tvister parterne imellem.

Alle tvister mellem parterne skal afgøres ved Retten i Esbjerg som rette værneting.

KDK Rengøring - Vi servicerer Esbjerg og Vejen Kommuner